Ενημερωτικό για τον εκπαιδευτικό
global_kids.jpg

Η παρούσα εργασία απευθύνεται στην Δ' τάξη του δημοτικού σχολείου και έχει σαν στόχο την ευαισθητοποίηση των παιδιών γύρω από το πρόβλημα της επιβίωσης, αλλά και την προστασία του καφέ λύκου στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα:

• Να γνωρίσουν οι μαθητές την αξία του ζωικού βασιλείου, τη συμβολή του στη δημιουργία και την εξέλιξη της ζωής και να συνειδητοποιήσουν ότι αποτελεί ένα σπουδαίο κρίκο στην τροφική αλυσίδα.

• Να κατανοήσουν την αναγκαιότητα της προφύλαξης τους για την αρμονική λειτουργία του οικοσυστήματος.

• Να ανιχνεύσουν τις τάσεις και συμπεριφορές των σημερινών ανθρώπων σε σχέση με τα ζώα αυτά.

• Να αναγνωρίσουν τους κινδύνους που τα απειλούν.

• Να αναπτύξουν αίσθημα ευθύνης και συνεργασίας.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License